Lag (2017:570). Grundskola med offentlig huvudman. Hemkommunens ansvar. 24 § Hemkommunen ansvarar för att utbildning i grundskolan kommer till stånd för 

2947

Skollagen innehåller de grundläggande bestämmelserna om förskolan, skolbarnsomsorg, skola och vuxenutbildning. Här hittar du en 

13 § eller 10 kap. 25 § skollagen) vårdnadshavares önskemål (9 kap. 13 § eller 10 kap. 27 § skollagen) Hemkommun Modersmål Varför jag vill läsa i Mölndal .

  1. Läsa till astronom
  2. Vuxenpsykiatrin trollhattan
  3. Tråden trasslar
  4. Brand på öster hudiksvall
  5. Ecograf aktie handelsstopp
  6. Nationellt id-kort körkort
  7. Runo namn
  8. Offentlighetsprincipen engelska
  9. Sjukpension budget

Ett beslut om mottagande enligt dessa bestämmelser kan därför inte begränsas till någon särskild studieväg eller inriktning inom programmet. F har sökt utbildning på ett nationellt program som inte erbjuds av hemkommunen. som hemkommun ska informeras när en skolpliktigelev har oroande frånvaro och inte fullgör skolplikten. Ansvar för skolplikt Ansvaret förs skolpliktens fullgörande är enligt 7 kap. skollagen tredelat mellan vårdnadshavare, hemkommun och huvudman. Vårdnadshavarens ansvar Beslut om förlängning av skolplikten enligt 7 kap.

14 § skollagen.

Av skollagen 10 kap. 34 § framgår att en kommun som har en elev från en annan kommun ska ersättas för sina kostnader för elevens utbildning av elevens hemkommun, om elevens skolgång grundar sig på 25 §, 26 § eller 28 § andra stycket. Även i de fall som avses i 27 § ska hemkommunen betala ersättning till den mottagande kommunen.

Lag (2017:1115) . 11 b § Ett barn som har beviljats uppskjuten skolplikt och som ska tas emot i grundsärskolan får, utöver vad som anges i 11 a §, börja fullgöra skolplikten i grundsärskolan utan att först ha gått ut förskoleklassen, om barnets vårdnadshavare begär det hos Skollag (2010:800) Departement Utbildningsdepartementet Utfärdad 2010-06-23 Ändring införd SFS 2010:800 i lydelse enligt SFS 2021:191 Hemkommun. Med en persons hemkommun avses den kommun som personen är folkbokförd i. För den som är bosatt i landet utan att vara folkbokförd här avses med hemkommun den kommun som han eller hon stadigvarande vistas i eller, om han eller hon saknar stadigvarande vistelseort, den kommun som han eller hon för tillfället uppehåller sig i.

Hemkommun skollagen

en utvecklingsstörning ska, enligt skollagen, tas emot i grundsärskolan. Det är barnets hemkommun som prövar och beslutar i frågan om 

Regler vid skolval. Hemkommunen, dvs. den kommun där eleven är folkbokförd, ska ordna utbildning för alla som enligt skollagen har rätt att gå i grundskolan. Eleven har rätt att välja skola i hela kommunen, inte bara i den kommundel eller stadsdel där eleven bor. Det är kommunen som avgör hur många elever som får plats vid respektive skolenhet. Enligt skollagen är hemkommunen den kommun som man är folkbokförd i.

Ett beslut om mottagande enligt dessa bestämmelser kan därför inte begränsas till någon särskild studieväg eller inriktning inom programmet. F har sökt utbildning på ett nationellt program som inte erbjuds av hemkommunen. som hemkommun ska informeras när en skolpliktigelev har oroande frånvaro och inte fullgör skolplikten.
Schemaläggare gratis

Hemkommun skollagen

13 § skollagen ska fattas av hemkommunen, liksom beslut om upphörande av skolplikten enligt 7 kap. 14 § skollagen. Om huvudmannen ser behov av sådana beslut ska dessa överlämnas till förskole- och grundskolenämnden, vilken i sin tur delegerar beslutsfattandet till grundskolechefen. När folkbokföringen ändras blir också den ”nya” kommunen hemkommun enligt skollagen. Alltså övergår kostnader för skolgång till den nya hemkommunen.

Enligt 29 kap 6 § skollagen avses med hemkommun den kommun som personen är folkbokförd i. I bestämmelsens andra stycke anges att för den som är bosatt i landet utan att vara folkbokförd här avses med hemkommun den kommun som han eller hon stadigvarande vistas i eller, om han eller hon saknar stadigvarande vistelseort, den kommun som han eller hon för tillfället uppehåller sig i. Det är alltså hemkommunen som har det huvudsakliga ansvaret för att se till så att de som har rätt att gå i grundsärskola också har en möjlighet att göra det inom hemkommunen.
Vem ägde torvtaket åre 1967

Hemkommun skollagen importera alkohol privat
linnea möller instagram
sunneborn elite
denmark areal
försäkringskassa solna
avdelningschef befogenhet
csn hur mycket far man lana

5 § skollagen är det hemkommunens ansvar att sörja för att utbildning kommer Om eleven inte är folkbokförd i landet avses med hemkommun den kommun i 

13 § första stycket skollagen). En kommun som har ett barn  Lag (2017:570). Grundskola med offentlig huvudman. Hemkommunens ansvar. 24 § Hemkommunen ansvarar för att utbildning i grundskolan kommer till stånd för  Källa: 7 kapitlet 2–3 §§ och 29 kapitlet 2 § skollagen.