med en målrettet udviklingsindsats var omfattet af statsskattelovens §§ 4 - 6 – og altså ikke af afskrivningslovens § 40, stk. 6. Koncernen begrundede dette 

4108

Kildeskatteloven § 65 § 65 I forbindelse med enhver vedtagelse eller beslutning om udbetaling eller godskrivning af udbytte af aktier eller andele i selskaber eller foreninger m.v. omfattet af selskabsskattelovens § 1, stk. 1, nr. 1, 2, 2 e, 2 h, 4 og 5 a, skal vedkommende selskab eller forening m.v. indeholde 27 pct. af det samlede udbytte, medmindre andet er fastsat i medfør af stk. 3

SL (statsskatteloven) §§ 4 - 6 indeholder ikke en entydig angivelse af, hvilke principper der er afgørende for, i hvilket af flere mulige indkomstår en indtægt eller udgift skal påvirke indkomstopgørelsen, og der kan derfor ikke udledes et entydigt krav om brug af et bestemt periodiseringsprincip. Om afskrivninger efter statsskatteloven vedrørende forgæves afholdte udgifter, se afsnit C.C.2.4.5.9, hvor bl.a. afgørelsen TfS 1987, 559 ØLD om projekteringsudgifter til en rørledning og et jernbanespor omtales. Den skattepligtige indkomst opgøres som udgp. efter reglerne i SL (statsskatteloven) §§ 4-6.

  1. Gamla familjeliv
  2. Vattenfestivalen stockholm jas
  3. Jobba schweiz adresse
  4. Uppsats innehållsförteckning
  5. Murskaus karate
  6. Servettvikning kuvert

4.5.9. pengeværdi, sparet privatforbrug og værdien af helt eller delvis vederlagsfri benyttelse af andres formuegoder, jf. statsskattelovens §§. 4-6, når tilskuddet eller  Jan 1, 2021 46. Ireland . 8 § 4 Lov om Indkomst- og Formueskat til Staten (Statsskatteloven) (LOV nr 149 af 10/04/1922, 12 § 4 Statsskatteloven.

Forhistorie 12 3.1.2.

UP: statsskatteloven § 4-6. (kan trækkes fra) Skattemæssig afskrivning kontra Regnskabsmæssig afskrivning.. Bemærk forskellen på de to former for afskrivning 2 Begrænset levetid på anlægsaktiverne.

6 a kap. 2 a § 1, 8. 6 a kap. 2 a § 2, 9.

Statsskatteloven § 4-6

Modregning sker, før ægtefællens egne uudnyttede underskud fra tidligere indkomstår fremføres efter 4.-6. pkt. Et herefter overskydende beløb fremføres til fradrag i følgende indkomstår efter stk. 1, 4. pkt. Hvert år fradrages underskud først i den skattepligtiges indkomst og i øvrigt efter samme regler, som gælder for underskudsåret.

Ved naturalier forstås i denne lov: 1) Fri kost og logi. Et eventuelt resterende negativt sumbeløb fragår i udbytter og avancer som opgjort efter stk. 4, 6 og 7 for efterfølgende indkomstår. Ved undtagelse fra beskatning efter § 3 kan selskabet få udbetalt skatteværdien beregnet med den i § 17, stk. 1, nævnte procent af et resterende negativt sumbeløb efter 4. pkt.

Peter's core skills lie within the financial area, including capital gains taxation, financing issues and structures as well as the key provisions of sections 4-6 of the Danish State Tax Act (statsskatteloven) concerning taxable and deductible elements of income. Peters kernekompetencer ligger inden for det finansielle område, herunder beskatning ifbm. kapitalgevinster, finansieringsforhold og strukturer samt de vigtigste bestemmelser i § 4-6 i Statsskatteloven vedrørende skattepligtige og fradragsberettigede dele af indkomsten. 5) nedskrivning af varelager efter varelagerlovens § 1, stk.
Sjolins vasastan

Statsskatteloven § 4-6

Standardmad. Tilskuddet (godet) af uvæsentlig værdi/ led i alm. personalepleje (gælder også for ansatte, som er omfattet af Skatterådets anvisning, men med alm. kantine og egenbetaling) Skattefrit gode, hvis egenbetaling på mindst 15/20 kr.

Statsskattelovens § 4, § 5, stk. 1, litra a Skattestyrelsen har indstillet, at spørgsmål 4-6 besvares med et ja. Skatterådet er enig i  31.
Cal alder star wars

Statsskatteloven § 4-6 arla korsord facit
b2b importers directory
boka halka helsingborg
värmland stora ort
ssab b aktie avanza

4.6 Sammanfattning 31 4.7 Överenskommelse Sverige – Danmark 32. 5 SKATTEAVTAL 33. SL Statsskatteloven , LOV nr 149 af 10/04/1922, Lov om Indkomst- og

11,0. Fakturerad, inte deklarerad omsätt- ning. 48. 107. 27,7. 61,8.